ETİK POLİTİKASI

DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerimizdir.

GİZLİLİK

Asist Alüminyum çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizli ve / veya özel bilgilerinin korunmasına; bu bilgilerin sadece belirlenen yetkiler dahilinde ve amaçları doğrultusunda kullanılmasına özen gösteririz.

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Mali ve ticari kayıtlarımızın, her zaman doğru, tam ve anlaşılabilir olmasını sağlamak ana prensibimiz olup, ürünlerimizi üretirken ve satarken yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelik ve tüzükleri, uluslararası standartlar ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütürüz.

Tüm bu faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına, idari oluşumlara, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş.’de tüm çalışanlar özgür iradeleri ile çalışmaktadır. Tüm çalışanlarımıza etik kuralları doğrultusunda eşit davranır ve kendilerinin bireysel hak ve özgürlüklerine saygı gösteririz.

Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş. çocuk ve genç işçi çalıştırılması hususunda T.C. Kanunlarına göre hareket eder. Hiçbir şekilde çocuk ve genç işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve desteklemez.

Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır; ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Müşterilerimize saygı, onur, adalet ve eşitlik kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

TEDARİKÇİ/ İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Tüm tedarikçi ve iş ortaklarımıza adil ve saygılı davranır; yükümlülüklerimiz zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Gelişme/geliştirme esasına dayalı bir biçimde eğitim/denetim faaliyetlerimizi yerine getiririz.

RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Etik kurallar çerçevesinde rekabetçi bir yapının sağlanmasına yönelik tüm çalışmalara katkı sunarız.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET

Kapsam

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş. çalışanları şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan kendileri veya başkaları için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım veya ağırlamalarını istemekten veya kabul etmekten kaçınırlar. Aynı hassasiyet üçüncü taraf kişi ya da kuruluşların tarafsızlığını, kararlarını ve davranışlarını da etkilemek amaçlı algılanabileceğinden bu kişi ve kuruluşlar için de geçerlidir.

Tanımlar

Yolsuzluk; bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan ya da dolaylı yoldan maddi veya manevi kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasını ifade eder. Bir yolsuzluk suçu yalnızca suçu işleyenlerin ceza alması sonucuyla değil, bu suçun oluştuğu sırada gözetim görevlerini ihlal etmiş olmaları durumunda, bağlı bulundukları yöneticilerinin ve temsil ettikleri şirketlerinin yasal veya cezai yaptırımlarla karşılaşmasıyla sonuçlanabilir. En sık rastlanılan yolsuzluk örnekleri arasında rüşvet yer almaktadır.

Rüşvet; görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat temin edilmesidir. Bu durum nakdi veya gayri nakdi şekilde ödeme yapılması, bağış gerçekleştirilmesi, sembolik değerleri aşan hediye verilmesi, kişisel menfaat sağlayacak bir teklifte bulunulması gibi pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Türk Ceza Kanunu uyarınca rüşvet bir suç olarak tanımlanmış olup halka açık anonim şirketlerde çalışanların rüşvet suçuna konu eylemleri işlemeleri halinde uygulanacak yaptırımlar Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır.

Kolaylaştırma Ödemeleri; kişilerin devlet kurumlarında gerçekleştirilecek olan haklı iş ve işlemlerinin (yasal izin ve ruhsat alınması, vize başvurusu vb.) hızlandırılması ya da sonucunun güvence altına alınması için ilgili işlemlerin takibini yürüten kamu otoritelerine nakdi ya da gayri nakdi birtakım menfaatlerin sağlanmasıdır. Bu politika kapsamına giren kişi ve kuruluşların bu tür ödemelerde yer alması hiçbir surette kabul edilemez. Asist Alüminyum çalışanları, kolaylaştırma ödemeleri yapmamaları neticesinde iş süreçlerinde oluşabilecek herhangi bir aksama ve gecikmeden sorumlu tutulamaz.

Yasal Ortam

Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), 1999 yılında ‘Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Otoritelerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi’ni imzalamış ve ticari işlemler sırasında meydana gelebilecek her türlü rüşvetin önlenmesinin önemini vurgulamıştır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün üyesi olan tüm ülkeler, yerli ve yabancı fark etmeksizin kamu otoritelerine önerilecek/ verilecek rüşveti suç olarak tanımlamıştır. Bu konudaki hassasiyeti vurgulayan benzer anlaşmalar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi diğer uluslararası platformlarda da uygulamaya alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu anlaşmalara taraf olmayı kabul etmiştir ve söz konusu anlaşmalarla getirilen düzenlemeleri uygulamaktadır.

Satın alma ve Satış Süreçleri

Asist Alüminyum’da satın alma işlemleri şeffaf iş süreçleri dahilinde ve objektif kriterler gözetilerek yürütülür. Mal ve hizmet alımlarında, tedarik sorumluluğunu doğrudan üzerine alarak katma değer sağlayan, faturalamayı bizzat yapan, mali ve hukuki sorumluluk taşıyan tedarikçilerle çalışılması esastır. Aracı kurum veya kişilerle tedarikçi firmanın şart koştuğu durumlarda ve yönetim kurulu onayı dahilinde çalışılabilir. Bu gibi zorunlu ve istisnai durumlarda, aracı şirket ya da şahıs ile yapılacak görüşmelerin asıl tedarikçi firma ile irtibat sağlanarak gerçekleştirilmesi esastır. Tedarik süresince satın alma birimi çalışanları tarafından tedarikçiler ile gerçekleştirilen tüm görüşmelerde şirketten ikinci bir tarafın da dahil edilmesi gerekmektedir. Satın alma sürecinde ki diğer tüm uygulama detayları Satın alma Süreci’nde tarif edilmektedir.

Satış ve Pazarlama Süreçleri

Asist Alüminyum müşterileri ile doğrudan ve resmi Yönetim Kurulu onaylı aracı kurum ile çalışır. Müşterileri ile irtibatı doğrudan kurması durumunda müşterinin kurumsal yetkisiyle ya da resmi temsil yetkisi olan aracı kurum ya da kişiler yoluyla yapar.

Asist Alüminyum Adına Hareket Eden Üçüncü Taraflar

Asist Alüminyum adına hareket eden tüm üçüncü taraflar hiçbir suretle ticari bir kararı uygunsuz şekilde etkilemek amacıyla herhangi bir menfaat alamaz veya veremez. Politika esaslarına ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanmadığının tespiti halinde bu konular hukuki olarak Yönetim Kurulu, İdari İşler Birimi ve Hukuk Danışmanı ile birlikte ele alınır, incelenir ve alınan karara göre politikanın uygulama ve yaptırım boyutu devreye girer.

İşe Alım Süreci

Kilit pozisyonları işe alımı sırasında mevcut İnsan Kaynakları Prosedürlerinin ötesinde kişinin bilgisi ve onayı dahilinde, kapsamlı özgeçmiş ve referans taramaları gerçekleştirilir.

Kayıtların Doğruluğu

Asist Alüminyum her türlü hesap, fatura ve belgeyi mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak eksiksiz, kesin, şeffaf ve doğru bir şekilde kayda almaktan ve muhafaza etmekten sorumludur. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da diğer ticari kayıtlar ve bu kayıtlara ilişkin belgeler üzerinde tahrifat yapılamaz. Kayıtların doğruluğu hususu; Asist Alüminyum iç kontrol ortamı, kontrol aktiviteleri, raporlama ve gözetim uygulamaları yoluyla güvence altına alınır. Asist Alüminyum mali tabloları bağımsız denetim firmaları tarafından düzenli olarak denetlenir.

Eğitim

Asist Alüminyum çalışanlarının Etik Kurallar ve yolsuzlukla mücadele konuları hakkında farkındalık ve yetkinliğinin artırılmasına yönelik yüz yüze eğitimler ve uygulamaları ilgili birimlerinin desteğiyle geliştirilerek düzenli olarak uygulanmalıdır.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Personel, görevi gereği kendisine Asist Alüminyum tarafından sağlanan veya işyerinde bulunmak dolayısı ile ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ve Asistal’a rekabet avantajı sağlayan bilgileri gizlilik içinde tutacağını, işten ayrıldıktan sonra da hiçbir surette bilgileri kullanmayacağını ve haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağını Asistal’ in yazılı izni dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını taahhüt eder. Asist Alüminyum tarafından geliştirilmiş, gizli nitelikte ki hiçbir yazılım, teknoloji, bilgi, sistem, uygulama, yöntem veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen fikir, uygulama, tasarım, model, eser, buluş ve benzeri gibi ‘Ticari Sır’ olarak adlandırılan gizli bilgileri; Şirket Yönetimi’nin yazılı onayı olmadan Asist Alüminyum dışına çıkartamaz.

Rüşvet ve Yolsuzluk İhlallerinin Bildirimi

Kurumumuzun saygınlığını korumak adına, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek yukarıda ki kapsamda belirtilmiş herkesin sorumluluğundadır. Fark edildiği halde rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin ilgili mercilere raporlanması veya görmezden gelinmesi de rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilecektir.

Belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına ve güvenimize zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için iletişim kanalımız asistal@asistal.com’dur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları

Tüm çalışanlarımız ve kapsam dahilinde tarif edilen tüm iş ortaklarının, işbu politikada yer alan tüm kuralları bilmek ve işlerini yürütürken bu kurallara ve yürürlükte ki rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yasal mevzuata uygun hareket etmek zorundadırlar. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre cezai yaptırımlar uygulanır.

Çalışanların veya iş ortaklarının, bir rüşvet veya yolsuzluk olayına katılmayı reddetmesi veya bir rüşvet veya yolsuzluk hakkında ihbarda bulunması sonucunda herhangi bir negatif bir duruma maruz bırakılması söz konusu değildir. Böyle bir durumda bu politikada belirtilen bildirim kanalına başvurulması gereklidir.

AYRIMCILIK

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş. herkese eşit fırsatlar sunan bir kuruluş olup, yaş, ırk, inanç, ten rengi, cinsiyet, dil, uyruk, medeni durum, cinsel eğilim, kıdemlilik, siyasi görüş, askerlik durumu, gerçek veya algılanan engellilik veya özürlülük, din veya yasal olarak korunan diğer özellikler bazında herhangi bir ayrım yapmaz, yapılmasına izin vermez.

Bu politika, işe alma, yerleştirme, terfi, iş akdinin sonlandırılması, işten çıkarma, geri çağırma, transfer, izin, ücret ve eğitim gibi, tüm istihdam şart ve koşullarına uygulanır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş. tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder. Çevre konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler.

İSG YÖNETİMİ

Asist Alüminyum Profil San. Ve Tic. A.Ş. tüm faaliyetlerinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin sağlıklı yaşamını düşünmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasal şartlara uyum sağlamakta, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmekte ve sürekliliği sağlamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı